Thursday, 1 December 2016

Badalona fish port and captures


SI BADALONA: AULA OBERTA 2016 - OCEANS PROJECT
Infografia / Infographic


kgs
2015
2016
Foto

1
rap
Cat. rap
Sp.rape
Eng.monkfish
Sci.Lophius piscatorius
2182
1865
P96241.jpg

2
sípia
Cat. sípia
Sp.sepia
Eng. cuttlefish
Sci.sepia officinales
2121

660
sipia.jpg

3
lluç
Cat. lluç
Sp.merluza
Eng.hake
Sci. merluccius
1518
1898
391.png

4
roger
Cat. moll de roca
Sp. mójol
Eng.  mullet
Sci.Mullus surmuletus
1359
662
411.PNG

5
pagell
Cat. pagell
Sp.breca
Eng.palleus
Sci.Pagellus erythrinus
943
596

6
pelaia
Cat. pelaia
Sp. lenguado
Eng. sole
Sci.Solea
877
650

7
besuc
Cat. besuc
Sp.besugo
Eng. bream
Sci.   Pagellus bogaraveo

883
412

8
bonítol
Cat. bonítol
Sp. bonito
Eng. tuna
Sci.Thunnini
167
545

9
varis
Cat. altres
Sp. otros
Eng. others
701
850
varis.JPG


Wikipedia, Google translator, Word reference / Fish base

PARTS OF THE FISH IN ENGLISH, SPANISH & CATALAN

http://badmanstropicalfish.com/anatomy.html

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0040-02/poseosnu.jpg 

http://paola2a.blogspot.com.es/p/partes-de-los-peces.html
GRAPHICS
   1. monkfish 3 hake    5  palleus          7 bream     9  other
    2 cuttlefish       4 mullet       6 sole       8 tuna
graphic2.jpg 
PHOTO ESSAY
cover.jpgboats.jpg
Boats are not very big.  Los barcos no son muy grandes.  Els vaixells no són molt grans.

fisherman.jpg
Fishermen work very hard.
Los pescadores trabajan muy duro.
Els pescadors treballen molt dur.

box.jpg
They use nets to fish. Utilizan redes para pescar.
Utilitzen les xarxes per pescar.


pollution.jpg
Pollution is a big problem. La contaminación es un gran problema.
La contaminació és un gran problema.

ENTREVISTA A UN PESCADOR
22 de novembre de 2016

 1. A quina edat es comença a pescar? Ara als 16 (però ell va començar als 13)
 2. Quin horari feu? 5 al matí i 6-7 de la tarda
 3. On es pesca? A uns 8-12 km de la costa
 4. Quin tipus de peixos es pesquen més? Rap, sípia i lluç.
 5. Quines espècies comestibles hi ha? Rap, sípia, lluç, roger, besuc, bonítol, verat…
 6. Hi ha alguna espècie protegida? Sí, les tortugues.
 7. Què feu dels peixos que pesqueu però que no es poden menjar? Llençar-los al mar.
 8. Quines eines fan servir per pesca ? Xarxes
 9. Com són les barques? Petites
 10. De qui són les barques? Dels pescadors
 11. Quines són els perills del futur de la pesca? La contaminació.
 12. Ens recomanaria ser pescador? No, perquè no et pots guanyar la vida en l’actualitat.

INTERVIEW TO A FISHERMAN
22nd November 2016

 1. What age do people start fishing? 16 (but he but he began when he was 13)
 2. What time do you start/finish working? 6 am to 6 or 7 pm
 3. Where do you fish? 8-12 km from the shore
 4. What type of fish do you get the most? Monkfish, squid and hake.
 5. What edible species do you fish? Monkfish, squid, hake, mullet, bream, tuna, mackerel…
 6. Is there any protected species? Yes, turtles.
 7. What do you do with the fish we can’t eat? Throw them back to the sea.
 8. What tools do you use? Nets
 9. How are the boats? Small
 10. Whose are the boats? The fishermen’s.
 11. What are the dangers of the future of fishing? Pollution.
 12. Would you  recommend becoming a fisherman? No, because you can’t make a life nowadays.

roger.png

rata.png

IMG_8876.JPG
They fish a lot! ¡Pescan un mucho! Ells pesquen molt!

IMG_8862.JPG
They capture shells, too. Ellos pescan conchas también. Ells pesquen petxines també.


No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.